top of page
Image by Ricardo Gomez Angel
CARBON FOOTPRINT

Voor een plausibel duurzaamheidsverhaal start je best met een carbon footprint of CO2-voetafdruk. Het berekenen van de carbon footprint helpt om inzicht te krijgen in de impact van jouw activiteiten op het milieu en om maatregelen te nemen om deze impact te verminderen.

 

SURA gebruikt de software van Carbon+Alt+Delete (ISO 14064-1 gecertificeerd) en in lijn met Greenhouse Gas protocol. Samen met medewerkers van je organisatie verzamelen we gegevens over energieverbruik, aankopen, transport, verplaatsingen werknemers enzoverder. Deze cijfers vermenigvuldigen we met een emissiefactor en zo krijgen we de hoeveelheid broeikasgasemissies als gevolg van een bepaalde activiteit.

Naast de algemene emissies en gedetailleerde berekeningen voor activiteiten met een grote uitstoot, gaan we ook benchmarken en worden simulaties gemaakt voor mogelijke reductieplannen. Als klant krijg je ook toegang tot de software.

Een typische carbon footprint bestaat uit 3 fases:

Fase 1: Grenzen bepalen

Om de corporate carbon footprint te bepalen, moet eerst de aanpak worden vastgesteld. De voorkeur gaat uit naar opeational/financial control waarbij de CO2 uitstoot wordt berekend op basis van de daadwerkelijke controle die de onderneming heeft over de activiteit, ongeacht het eigendomsaandeel (equity share).

Vervolgens wordt de organisatiestructuur in kaart gebracht, inclusief business units, sites, omzet en werknemers. Ook wordt de verbintenis met andere ondernemingen in kaart gebracht. De rapporteringsperiode wordt bepaald en loopt meestal gelijk met het financiële boekjaar. Ten slotte worden de mee te nemen activiteiten vastgelegd en wordt hun verwachte impact ingeschat.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 2: Data verzameling en berekening

We bekijken samen met het bedrijf welke data aanwezig is en welke data ontbreekt. Op basis van de aanwezige data bepalen we de aanpak om deze overzichtelijk te verzamelen. Data kan ofwel aangeleverd worden in templates die wij voorzien, ofwel kan er gewerkt worden met de beschikbare bestanden vanuit jullie bedrijf.

De verzamelde data wordt gekoppeld aan de bijhorende activiteiten.

 

Hierna kan deze data met emissiefactoren gekoppeld worden om de CO2-uitstoot per activiteit te bepalen. De voornaamste emissiefactoren die we gebruiken zijn afkomstig van de databases van Ecoinvent, AIB, IEA & UK.Gov. Daarnaast kunnen we ook supplier specific emissiefactoren opvragen en meenemen.

 

 
Fase 3: Interpretatie en strategie

Op basis van de berekende corporate carbon footprint maken we een rapport op waarbij we zowel de algemene emissies van het bedrijf verder duiden als specifiek ingaan op bepaalde activiteiten die verantwoordelijk zijn voor een grote uitstoot.

Op basis hiervan kunnen acties gedefinieerd worden, zowel quick wins als acties op lange termijn om een klimaatplan op te stellen in lijn met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs (SBTi) en EU-doelstellingen. Ten slotte kan de carbon footprint jaarlijks opnieuw worden berekend om zo de vooruitgang van je bedrijf op te volgen en duurzaamheidsdoelstellingen via meetbare targets op te volgen.

CFP.png
SURAIMPACT_Infographic2_V02.png
SURAIMPACT_Infographic1_edited.png
bottom of page